لطفا منتظر بمانید...

مواد مصرفی

1400/9/10
222 بازدید
مدارک قابل اراِِئه به مشتری

قبل از شروع ساخت برنامه کاری کنترل کیفیت(QCPLAN)
قبل از شروع ساخت

(OPERATIONPROCESSCHART)OPC

قبل از شروع ساخت گواهینامه نقشه تایید شده جهت ساخت(DRAWING CERTIFICATES)
قبل از شروع ساخت دستورالعمل های اجرایی تولید و کنترل کیفیت (PROCEDURES)
قبل از شروع ساخت

گواهینامه های تایید صلاحیت جوشکاران(WELDERS CERTIFICATIONS)

قبل از شروع ساخت

دستورالعمل های جوشکاری(WPS, PQR)

بعد از اتمام ساخت

گزارش های ثبت بازرسی کنترل کیفیت(QUALITY CONTROL REPORTS)

بعد از اتمام ساخت

گزارش های گواهینامه تست مواد(MATERIAL TESTCERTIFICATES)

بعد از اتمام ساخت

گزارش های تست هیدروستاتیک(HYDROSTATIC TESTING REPORTS)

هنگام حمل بویلر (دیگ بخار)

دستورالعمل راه اندازی و نگهداری(COMMISSIONING & MAINTENANCEPROCEDURES)

هنگام حمل بویلر

گواهینامه های مرجع بازرسی، کنترل کیفیت و کارتهای گارانتی(FINAL CERTIFICATES)