كوچكترين ديگ بخار جهان (با پلاك استاندارد) براي اولين بار توسط شركت تهويه دانان تهران طراحي ، به ثبت و به توليد انبوه رسيد .
كوچكترين ديگ بخار جهان (با پلاك استاندارد) براي اولين بار توسط شركت تهويه دانان تهران طراحي ، به ثبت و به توليد انبوه رسيد .
   tdtco.com © 2013 | Privacy Policy tdtco.com
Designed by WW.SEPIKA.IR