TDTCo.com > مواد مصرفی
 • كلیه قسمتهای تحت فشار اعم از پوسته ،كوره ،شبكه عقب ،میانی وجلو از فولاد High-Temperature steels تحت كد(P295GH )   و شماره 1.0481 ( 17mn4 )استفاده می شود.  
 • تیوپ از نوع آتش خوار تحت كد (P235GH) و شماره 1.345 (ST35.8) و ضخامت 3.2 میلیمتر از برند های معروف اروپای غربی با گواهی تست كوانتومتری و تست كشش مطابق با استاندارد جهانی  (P235GH ) مصرف می شود.
 • الكترودهای مصرفی از نوع سلولزی ( (6010برای پاس اول و قلیایی  ( AWSE 7018)برای پاس های بعدی با روش پیش گرم شده در الكترود و فولاد استفاده می شود .
 • میل های مقاوم از فولاد  CK22استفاده می شود .
 • درزگیری : درب ها، با بهترین نوار و باندهای نسوز كانادایی .
 • ایزولاسیون داخلی : با استفاده از آجر، خاك ، شاموت ، سیمان نسوز فرانسه ایزوله می شود.
 • عایق كاری خارجی : با استفاده از عایق سرامیكی جهت دیگ های بخار با ضخامت" 2 و" 3  با دانسیته بالا و پشم سنگ وپشم شیشه به ضخامت "2جهت دیگ های آب گرم و آب داغ جهت جلوگیری از اتلاف حرارتی پوشش داده می شود.
 • فلنچ نازل ها :در كلیه قطرها ، فولاد A105 از حداقل رده pn16 و یا كلاس 150 به بالا متناسب با فشار كار دستگاه می باشد .
 • روكش های نهایی دستگاه با استفاده از ورق آلومنیوم ساده ، رنگی و یا استیل  می باشد .
 • پیچ و مهرهای مصرفی از فولاد مستحكم تحت كد ( (8.8 جهت بخش های تحت فشار می باشد .
 • كلیه نازل ها ی دیگ (لوله ها) در سایز های مختلف از فولاد A106 با ضخامت متناسب با فشاركار دستگاه حداقل  SCH40 می باشد .
 • پو شش ظاهری : بخش هایی از دیگ كه در مجاورت حرارت قرار دارد با رنگ نسوز و بقیه قسمتها با رنگ روغنی با پوشش بالا رنگ آمیزی می گردد .